PEREKOOL.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika reguleerib, kuidas perekool.ee pereportaalis (edaspidi Pereportaal), mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing (edaspidi Meie), toimub isikuandmete töötlus.

Privaatsuspoliitikas toodud üldpõhimõtetest peab kinni pidama iga Pereportaali Külastaja ja Kasutaja. Privaatsuspoliitika on Meie ja Külastaja/Kasutaja vahel sõlmitud Kasutustingimuste lahutamatu osa

Privaatsuspoliitikast leiad ülevaate järgmisest:

  1. Mõisted
  2. Üldinfo ja kontaktandmed
  3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  4. Üldised töötluse eesmärgid, alused ja tegevused
  5. Isikuandmete koosseis ja kogumine
  6. Isikuandmete edastus ja volitatud töötlemine
  7. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostamine
  8. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus
  9. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

1.     MÕISTED

Mõistete alt leiad nende terminite tähendused, mida Privaatsuspoliitikas tihti kasutatakse.

1.1        Andmesubjekt/ Teie on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

1.2        Kasutaja on isik, kes on loonud endale perekool.ee Pereportaalis konto.

1.3        Kägu on Kasutaja, kes anonüümselt (v.a Pereportaali moderaatorile) Pereportaalis postitab (vt lähemalt Kasutustingimustest)

1.4        Külastaja on isik, kes külastab perekool.ee Pereportaali, kuid ei ole registreeritud Kasutaja/ Kasutajana sisse logitud.

1.5        Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Pereportaalis vastavalt valikule Külastaja/ Kasutaja seadmesse.

1.6        Kasutajatingimused on Meie ja Kasutaja / Külastaja vahelist suhet reguleerivad kasutustingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad.

1.7        Privaatsuspoliitika on käesolev tekst, mis sätestab Pereportaalis isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.8        Teata ja teavita süsteem  on Pereportaalis kasutusel olev sobimatust sisust teavitamise süsteem, mis toimib järgnevalt: Kasutaja / Külastaja teeb ebasobivast postitusest / kommetaarist vms sisust teate, Pereportaal edastab automaatselt vastava teate, kuid mitte teate esitaja andmeid,  Kasutajale, kelle postitatud sisu osas on teade tehtud. Külastaja / Kasutaja on teadlik, et teate sisu edastatakse väidetava ebasobiva sisu postitanud Kasutajale ning koopia sellest ka Pereportaalile. See on vajalik sisu ebasobivuse küsimuse lahendamiseks vastava Kasutaja poolt. Külastaja/ Kasutaja on teadlik, et teade edastatakse väidetava ebasobiva sisu postitanud Kasutajale. Vastav on vajalik sisu ebasobivuse küsimuse lahendamiseks vastava Kasutaja poolt (vt täpsemalt Kasutustingimustest).

Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsuspoliitikas nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega, kui pole teisiti määratud.

Kasutustingimustes defineeritud mõisted omavad Privaatsuspoliitikas sama tähendust, kui pole teisti määratud.

2.     ÜLDINFO JA KONTAKTANDMED

Üldinfo alt on leitav teave selle kohta, kes on  Andmesubjektide isikuandmete vastutavaks töötlejaks Pereportaalis, kuidas vastutava töötlejaga kontakteeruda ja millal Privaatsuspoliitika kohaldub.

2.1        Perekool.ee Pereportaalist Perekool.ee on Eesti suurim pereportaal, mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing, registrikood 80052212, aadress Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51014 – Meie. Oleme Pereportaalis töödeldavate isikuandmete osas Pereportaali teenuse pakkumisel olenevalt konkreetsest olukorras (kaas)vastutav või volitatud töötleja. Kui Kasutaja avaldab oma postituses või kommetaaris teise isiku isikuandmeid on Kasutaja vastava postituse sisus toodud isikuandmete osas vastutav töötleja.

2.2        Privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada, mis tüüpi andmeid Pereportaalis kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse – töödeldakse. Pereportaal koosneb mitmest osast: Laat, Artiklivalik ja Foorum.  Privaatsuspoliitika on Meie ja Külastaja/Kasutaja vahel sõlmitud Kasutustingimuste lahutamatu osa.

2.3        Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja olulisemad koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Pereportaali kaudu töödeldavate isikuandmetega.

2.4        Kontaktid. Meiega saab Pereportaalis isikuandmete töötlemise küsimustest ühendust e-posti aadressil info@perekool.ee.

Pane tähele, et Pereportaalis jagatud linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate/ isikute privaatsustingimustega.

3.     PÕHIMÕTTED

Siit on leitavad peamised põhimõtted, millest alati lähtume Andmesubjekti isikuandmeid töödeldes.

3.1        Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, kus Meil on valmidus demonstreerida isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kohalduvale regulatsioonile.

3.2      Kõik Meie isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

4.     ÜLDISED TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ALUSED JA TEGEVUSED

Siit on leitav info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel Pereportaalis isikuandmeid töödelda võib.

4.1        Meie eesmärgiks on pakkuda Külastajatele ja Kasutajatele teavet erinevatel peredega seotud teemadel ja võimaldades Kasutajatel Foorumis teha vastava teemalisi postitusi ning kommetaare.

4.2        Isikuandmete töötlemise alused on järgnevad: nõusolek, leping, seadusest tulenev kohustus või õigustatud huvi.

4.3        Nõusolek. Nõusoleku alusel töödeldakse isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on loa andnud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Pereportaalis või ühemõttelise selge teoga nt avalikult Foorumis postitades või kommenteerides.

4.4        Kasutustingimuste (s.o leping) sõlmimine ja täitmine. Kasutustingimuste sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, mis on vajalikud, et Pereportaali kasutada;

(2) Kasutaja/ Külastaja identifitseerimine ulatuses, mis on vajalik Kasutustingimustesse astumiseks ja täitmiseks;

(3) Kasutajate/ Külastajate ees võetud kohustuste täitmine Pereportaali teenuse osutamise osas;

(4) Vajadusel Külastaja/ Kasutajaga suhtlemine Pereportaali teenuse osas.

4.5        Seadusest tulenev kohustus. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatule ja sätestatu ulatuses, näiteks kui isikuandmed nõuab meilt selleks õigustatud amet, uurimisasutus või kohus.

4.6        Õigustatud huvi. Õigustatud huvi tähendab Meie huvi Pereportaali teenuse pakkumiseks või juhtimiseks. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt hinnanud Andmesubjekti huve. Võime töödelda Andmesubjekti isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

(1) kasutajatebaasi haldamiseks, analüüsimiseks ja turundustegevusteks, et parandada Pereportaali kättesaadavust, tagada toimimist, kvaliteeti ning et teha Andmesubjektile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(2) parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks, võib toimuda Pereportaalis ja selle kasutamisel kogutavate identifikaatorite ja isikuandmete analüüs ja statistika Külastajate ja Kasutajate kohta;

(3) kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine. Kampaaniate tingimused on eraldi sätestatud;

(4) Kasutajale turunduspakkumiste edastamine, kui vastav isik on sarnast teenust varem tarbinud, sellisel juhul on isikule alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus ning Me oleme kaalunud enda ja Kasutaja huve;

(5) rahulolu jms uuringute teostamiseks ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;

(6) salvestuste tegemiseks, võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti vm) või infotehnoloogiliste vahendite teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud. Vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(7) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehe turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(8) organisatsioonilistel eesmärkidel töötlemine, eelkõige Pereportaali juhtimiseks ning isikuandmete edastamisel sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas ka Kasutajate, Külastajate või töötajate isikuandmete töötlemiseks;

(9) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh ka nõuete loovutamine nt inkassoteenuse pakkujatele või info saamine krediidivõimekuse hindajatelt.

4.7        Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Meie vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

5.     ISIKUANDMETE KOOSSEIS JA KOGUMINE 

Siit on leitav teave sellest, kelle ja mis isikuandmeid ning kuidas Pereportaalis kogutakse.

5.1        Kasutaja, sh „Kägude“ kohta kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

(1) Pereportaali registreerimisel Kasutaja poolt sisestatult: kasutajanimi, e-posti aadress, parool;

(2) Pereportaali keskkonda foorum.perekool.ee, sh Laat, kommentaari sisestades: kasutaja poolt kirjutatud foorumi postituse sisu, lisaandmed foorumipostituse kohta (kuupäev, kellaaeg, kasutajanimi, IP aadress, anonüümse kasutajanime “Kägu” kasutamine);

(3) ebasobivast postitusest/kommentaarist teatades salvestame info, mis kirjeldab kommentaari ebasobivuse tunnused;

(4) muud võimalikud Kasutaja poolt Meile või Pereportaalis avaldatud isikuandmed;

(5) Kasutaja ja Meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt e-kirjavahetus Pereportaali kasutamise osas);

(6) Muud Pereportaali kasutamisest tekkivad isikuandmed, sh Kasutaja konto ja Pereportaalis tehtud tegevustega seotud andmed (artiklite lugemine, Foorumi kasutamine).

5.2        Külastaja ja Kasutaja kohta kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

(1) Pereportaali külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;

(2) Andmesubjekti poolt Meile edastatud andmed;

(3) Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

(4) Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt Kasutajaga suhtluse raames toimunud e-kirjavahetus).

5.3        Pereportaalis töödeldakse üldjuhul järgnevate Andmesubjektide andmeid: Kasutajad, Külastajad, muud isikud, kelle andmed võivad olla Foorumi postitustes või kommetaarides või Laadal, artiklites, Meie töötajad, Pereportaali moderaatorid.

Pane tähele, et Kasutaja vastutab ise oma Foorumi postituste eest (sh kommetaaride) ning on vastavas sisus oleva teiste isikute isikuandmete osas vastutav töötleja.

5.4        Me ei kogu teadlikult eestkostja või vanema loata laste andmeid ning sellistest andmetest teada saades, võime need kustutada.

6.     ISIKUANDMETE EDASTUS JA VOLITATUD TÖÖTLEMINE

Siit on leitav teave isikuandmete edastuse ja volitatud töötluse kohta.

6.1        Teeme Pereportaali teenuse pakkumiseks koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul Meie koostööpartnerid) jälgime kohalduvaid andmekaitse nõudeid.

6.2        Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad mh olla Meie IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, reklaami- ja turunduspartnerid, uuringuid korraldavad ettevõtted, nõustajad tingimusel, et:

(1) vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

(2) isikuandmete töötlemine toimub vastavalt vastutava töötleja juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

6.3        Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid juhul, kui Meil on selleks olemas vastava Andmesubjekti nõusolek, seadusest tulenev kohustus või erand juhul, kui edastus on vajalik Andmesubjekti elulise huvi kaitseks. Edastame õiguskaitseorganitele nende digitaalselt allkirjastatud vastavasisulise päringu alusel nõutud isikuandmeid.

6.4        Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Majandusühendust, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt standardsed andmekaitseklauslid).

7.     ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA ÕIGUSTE TEOSTAMINE

Isikuandmed kuuluvad isikule, kelle kohta vastavad isikuandmed käivad. Siit on leitav teave selle kohta, millised on Andmesubjekti õigused ja võimalused oma isikuandmete kaitsel.

7.1        Nõusolekuga seonduvad õigused:

(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus Meile teatada oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.

(2)Oma õiguseid seoses nõusolekuga saad teostada nt vastavate teadete e-kirja jaluses teadetest loobudes või pöördudes Meie poole e-posti aadressil info@perekool.ee.

7.2        Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil üldmääruses toodud eelduste täitmisel järgnevad õigused:

(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.

(3) Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes Meie poole ülal toodud kontaktandmetel. Kasutajal võib olla võimaldatud teatud isikuandmete parandamine oma konto kaudu (kui on võimaldatud).

(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

(5) Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse.

(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või nõuda nende edastamist masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale.

(7) Õigused seoses automatiseeritud töötluse ja profileerimisega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/ profileerimisel ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võib Andmesubjekt nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Automatiseeritud töötlus/ profileerimine võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Me ei kasuta sellist automaattöötlust ega profileerimist, millel on Andmesubjektile või tema õigustele oluline mõju.

(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmete töötlemine on seaduspärane;

(9) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

7.3        Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Meie poole punktis 2 toodud kontaktandmetel.

7.4        Kaebuste esitamine:

(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

(2) Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

8.     ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Siit on leitav teave selle kohta, kuidas Pereportaalis isikuandmeid kaitstakse ning kaua isikuandmeid säilitatakse.

8.1        Säilitamine. Säilitame isikuandmeid vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Üldjuhul Kasutajaks olemise aeg  ning täiendavalt kuni 3 aastat võimalike nõuete kaitseks. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse. Foorumi ja Laada postitusi võime säilitada kauem olenevalt nende sisust (ajaneutraalne ja aktiivne sisu). Isikuandmete säilitamisel lähtume töötluse eesmärgist, nõuete esitamisel võimalike nõuete aegumise tähtaegadest ja seaduses toodud säilitamise tähtaegadest.

8.2        Turvalisusmeetmed. Oleme kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Mh teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:

(1) võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud;

(2) volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;

(3) kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.

8.3        Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, anname endast parima tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

9.     KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Siit on leitav teave selle kohta, milliseid Küpsised või muud sarnased tehnoloogiaid on kasutusel Pereportaalis ning kus on vastava töötluse osas täpsem teave.

9.1        Võime koguda Pereportaalis Külastajate ja Kasutajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja/Kasutaja brauseri poolt Külastaja/ Kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave)  töödelda.

9.2        Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Pereportaali teenuse tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Kasutajat sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

9.3        Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Pereportaali korduval kasutamisel.

9.4        Pereportaalis võib olla kolmandate osapoolte Küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks Meie koostööpartnerid.

9.5        Kasutame järgmist liiki Küpsiseid:

9.5.1       Vajalikud Küpsised – on vajalikud, et Pereportaali kasutada – lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud Küpsised sisselogimist, erinevaid olulisi funktsioone, eristada bot’e inimestes ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende Küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud Küpsised on Pereportaali toimimiseks vältimatult vajalikud, siis on need Küpsised alati sisselülitatud.

9.5.2       Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde Andmesubjekti tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe personaalse kuvamise omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi Pereportaali kasutamiseks. Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse Andmesubjekti tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).

9.5.3       Funktsionaalsed/ statistika/ analüütika Küpsised – on Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Andmesubjektid Pereportaali kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis on veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse veebilehe toimimise ja teenuse pakkumise parandamiseks.

9.5.4     Turundus ja isikupärastatud analüütika Küpsised – Küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/ või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need Küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole Küpsised.

9.6        Küpsiste osas nõustuvad Külastajad/ Kasutajad nende kasutamisega Pereportaalis või veebibrauseris. Töötluse aluseks ongi üldjuhul nõusolek. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid lubamata ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid Külastajale/ Kasutajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja/ Kasutaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja Pereportaali Küpsiste lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

9.7        Täpsem teave Küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav Pereportaali vastava Küpsiste lahenduse kaudu.

10.     PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED 

Siit saad lugeda, kuidas ja kuna muudetakse Privaatsuspoliitikat ning milles muudatused on seisnenud.

10.1        Muutused. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Olulistest muutustest teavitame Andmesubjekte Pereportaali kaudu või muul viisil.

10.2        Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine

Kehtima hakkamine

Peamised muudatused

21.07.2021

21.07.2021